Een biodivers(er) bedrijventerrein

Op de industrieterreinen Skûlenboarch bij Eastermar en Westkern bij Kootstertille werken negen bedrijven (Stertil, Koninklijke Oosterhof Holman, Asfalt Productie Kootstertille, Van Assen Recycling, Nederlandse Gasunie, Vermilion Energy, Brouwer&Brouwer, Combex Bouwlogistiek en VBI Consolis) en de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel samen in het pilotproject “Samen investeren in biodiversiteit’ om de biodiversiteit op genoemde industrieterreinen te verbeteren.

Meer biodiversiteit op een bedrijfsterrein

Meer biodiversiteit op een bedrijfsterrein is in meer opzichten positief. Een grotere verscheidenheid in flora en fauna bevordert de leef- en werkomgeving, het leidt voor de werknemers tot minder stress en meer beweging en daardoor tot een hogere productiviteit en minder verzuimdagen. En… het is een prachtig visitekaartje voor relaties.
Uit diverse contacten is gebleken dat er interesse is bij bedrijven voor het verbeteren van de biodiversiteit, maar men vaak niet weet hoe dit te implementeren binnen de organisatie en geen human resources heeft om dit te ontwikkelen en te realiseren.

Symbiose

Door te investeren in biodiversiteit op en rondom het eigen bedrijf ontstaat er een betere symbiose tussen bedrijventerreinen en de openbare ruimte en de natuur daaromheen. Door het creëren van andere omstandigheden zal de biodiversiteit op een bedrijfsterrein en de nabije omgeving toenemen en weer/meer gaan floreren. Om dit optimaal te kunnen realiseren is het noodzakelijk voor het betreffende bedrijfsterrein een biodiversiteitschets te maken. Ynnatura en ecologisch Bureau Faunax ontwikkelden een algemeen format/blauwdruk, dat toepasbaar is voor elk willekeurig bedrijfsterrein, ongeacht de grootte.

Blauwdruk voor ieder bedrijf

In het format is uitgegaan van een ontwerp voor maximaal haalbare biodiversiteit. Als uitgangspunt is een denkbeeldig bedrijfsterrein genomen. In dit format zijn alle mogelijke faunavoorzieningen, zoals nestkasten voor holenbroeders, vleermuiskasten, speciale kasten voor slechtvalk en torenvalk, amfibieënpoelen, nectarkroegen, bloemrijke perken, bloemrijke zadenmengsels en een uitgekiende beplanting voor insecten etc. voor het verbeteren van de biodiversiteit op een bedrijfsterrein meegenomen. En afhankelijk van de wensen en (on-) mogelijkheden van het betreffende bedrijf inpasbaar gemaakt.

Ook beheermaatregelen zoals een aangepast maaibeleid, het aanbrengen van composthopen en een beplantingsplan voor struiken en bomen maken deel uit van dit natuurinclusief ontwerp ter verbetering van de biodiversiteit. Zo ontstaat voor elk bedrijf een eigen gedegen biodiversiteitschets, met als doel het zo optimaal mogelijk benaderen van een biodiversum.
De aanpassingen leiden op den duur tot een gezondere bodem, een betere luchtkwaliteit en een verhoogde opname van CO2 en stikstof door de verbeterde biodiversiteit. Bij de ontwikkeling van dit format is rekening gehouden met de planologische haalbaarheid en eventuele gevolgen m.b.t. beschermde soorten in het kader van de Wet natuurbescherming, zodat bedrijven bij realisatie hiervan geen hinder ondervinden door het ontbreken van vergunningen of wetgeving.

Ruimte voor variatie

Er bestaat veel variatie in bedrijfsterreinen. Van veel bestrating en beton, afhankelijk van het aantal gebouwen, kantoren, werkplaatsen, opslagplaatsen, parkeerruimtes, tot een enkel gebouw en veel omliggend groen in de vorm van gras, struiken of bomen en soms water. Ook is er verschil in werkzaamheden en daardoor in het gebruik van een bedrijfsterrein. Dit geeft uiteraard grenzen aan de mogelijkheden wat betreft de verbetering van de biodiversiteit. Maar in de praktijk blijken er vaak toch verbeteringen mogelijk.

Als bedrijf heb je ook zorg voor natuur en biodiversiteit!

Het project wordt financieel gesteund door de Provinsje Fryslân, Stichting FB Oranjewoud, It Fryske Gea, LEADER en het ELFPO (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland).

Brûsplaksessie natuurinclusieve (ver)pacht

Beschrijving

Van de totale oppervlakte aan landbouwgrond wordt in Fryslân maar liefst 40% verpacht! Om meters te maken richting natuurinclusieve landbouw rijst de vraag: Kun je natuurinclusieve landbouw vertalen in pachtvoorwaarden?

Natuurinclusieve (ver)pacht is dit jaar dan ook het hoofdthema van Living Lab. Inmiddels hebben we drie bijeenkomsten rondom dit thema georganiseerd, nl.:

  • Januari: Expertmeeting
  • April: Brûsplakbijeenkomst natuurinclusieve (ver)pacht waar alle doelgroepen bij aanwezig waren. De bijeenkomst in het kerkje te Friens is opgenomen, klik hier om de sessie terug te kijken.
  • Juni: Veldbijeenkomst in Eagum.

Tijdens de volgende bijeenkomst, in december, presenteren we u concrete tools om met dit thema verder te komen. De demo van de online tool die gepresenteerd wordt, door de organisatie Biodiversity in Business, is nog niet helemaal af. U kunt dan ook uw bevindingen, aanvullingen en verbeteringen doorgeven. Dit is dus een moment waarop een preview getoond wordt en de doelgroep bevraagd wordt naar de wensen en behoeften, zodat er uiteindelijk een tool opgeleverd wordt waar u iets aan heeft. Uiteraard kunnen niet alle wensen in de tool worden opgenomen.

Na gesprekken met de verschillende doelgroepen wordt de tool afgebouwd en naar schatting kunnen we de uiteindelijke versie in maart – april aan u presenteren.

In deze bijeenkomst komt aan bod:

  • Living Lab Fryslân – Gezamenlijke aanpak thematische benadering en preview praatplaat natuurinclusieve verpacht.
  • Rentmeester Michiel de Koe over de laatste stavaza rondom dit thema.
  • Melkveehouder Marten de Jong vertelt over zijn ervaring met pacht en tips & tricks vanuit de pachter.
  • Arjan Hesselink van de Provinsje Fryslân vertelt over de rol van de provinsje Fryslân m.b.t. dit onderwerp, hoe dit onderwerp wordt geagendeerd en nu al wordt toegepast.
  • Presentatie en demo van de tool ‘Pachttotaal’. In de presentatie is ook aandacht voor de community die met dit onderwerp te maken heeft.

Ringmussenproject in de omgeving van Eastermar

Het project geeft inzicht in het reilen en zeilen van de lokale populatie ringmussen, hun gebruik van het landschap alsmede hun verspreiding na de broedtijd. Bovendien draagt het project bij aan de bewustwording bij streekbewoners.

Het project is in 2015 als project van de Fûgelwacht Eastermar gestart. Ringmussen broeden in de ca 250 nestkasten die tussen april – augustus wekelijks worden gecontroleerd. Alle vogels worden gekleurringd en wetenschappelijke begeleiding is verzekerd.

We hebben verkennend onderzoek gedaan naar residuen van pesticiden bij oude en jonge vogels en in eieren. Ook hebben we onderzoek gedaan naar bacteriën in eieren die niet uitkwamen. Reden voor deze onderzoeken was dat elk jaar 15 – 30% van de eieren niet uitkomen en er relatief veel vogels in de broedtijd dood gevonden worden in de nesten.

Door ook alle nestjongen en gevangen oudere van kleurringen te voorzien en deze door streekbewoners proberen terug te laten zien is een grote database van gegevens voor handen die allerlei inzichten geven in hoe ringmussen (en vogels in het algemeen) leven, wat daarbij komt kijken en hoe we op het gebruik van het landschap, onze eigen leefomgeving, zouden moeten passen.

We hebben geen website.

Idylle Waadhoeke

Creëer meer en natuurlijker bos

Waar de beken van de Zuidelijke Wouden ontspringen kunnen we de natuur versterken. Onder andere door nieuw bos spontaan te laten ontstaan en het bestaande bos gevarieerder te maken. Bijvoorbeeld door bomen oud te laten worden en om te laten vallen, zodat er weer een open plek ontstaat waar nieuw bos kan ontstaan. Ook kunnen ‘grote grazers’ helpen om het bos gevarieerder te maken. Aan de ene kant maken ze het bos opener, door jonge boompjes te eten of door het schuren van hun gewei of vacht jonge bomen te ‘schillen’. Aan de andere kant zijn ze goede verspreiders van zaden.

Draag bij aan het platform

We zijn een startend en groeiend platform. We ontvangen graag tips over kennis, initiatieven, activiteiten en nieuwsitems.

Heb jij relevante kennis(-documenten) op dit gebied. Neem contact met ons op!
Heb jij een Fries initiatief dat zich richt op dit thema, dat ter inspiratie kan dienen of waar anderen ook aan mee kunnen doen? Dan kun je ons formulier voor initiatieven invullen.
Organiseer je een activiteit in Fryslân rondom dit thema, vul dan ons formulier voor agenda-items in.
Heb je interessant nieuws over dit thema? Vul ons formulier voor nieuwsberichten in.

Laat hoogveen leven

Vroeger waren de zandgronden van Fryslân bijna helemaal bedekt met een laag hoogveen, die als een soort natuurlijke spons werkte. Dat is in het verleden haast volledig afgegraven. Waar op hoge zandgronden nog hoogveen is, kunnen we dat herstellen door regen- en grondwater vast te houden, en ook door minder stikstof uit te stoten. Er is niets mooier dan het getrompetter van een kraanvogel boven deze sponsnatuur.

Draag bij aan het platform

We zijn een startend en groeiend platform. We ontvangen graag tips over kennis, initiatieven, activiteiten en nieuwsitems.

Heb jij relevante kennis(-documenten) op dit gebied. Neem contact met ons op!

Heb jij een Fries initiatief dat zich richt op dit thema, dat ter inspiratie kan dienen of waar anderen ook aan mee kunnen doen? Dan kun je ons formulier voor initiatieven invullen.

Organiseer je een activiteit in Fryslân rondom dit thema, vul dan ons formulier voor agenda-items in.

Heb je interessant nieuws over dit thema? Vul ons formulier voor nieuwsberichten in.

Versterk het kleinschalige cultuurlandschap

We kunnen aansluiten bij het lokale landschap van de Zuidelijke Wouden door weer bos en houtwallen aan te planten, elzensingels te laten ontstaan en kruidenrijk grasland te ontwikkelen. Als beloning zingt de geelgors haar lied. In oudere houtwallen wordt de bodem bedekt met planten als de eikvaren. Deze houtwallen, singels, bosjes, kruidenrijke graslanden en natuurlijk beheerde bermen vormen natuurlijke verbindingen in het landschap, die soorten helpen om van het ene natuurgebied naar het andere te komen.

Er is hier ook ruimte voor nieuwe concepten als boslandbouw, waar bijvoorbeeld stroken bos worden afgewisseld met grasland of akkers.

Draag bij aan het platform

We zijn een startend en groeiend platform. We ontvangen graag tips over kennis, initiatieven, activiteiten en nieuwsitems.

Heb jij relevante kennis(-documenten) op dit gebied. Neem contact met ons op!

Heb jij een Fries initiatief dat zich richt op dit thema, dat ter inspiratie kan dienen of waar anderen ook aan mee kunnen doen? Dan kun je ons formulier voor initiatieven invullen.

Organiseer je een activiteit in Fryslân rondom dit thema, vul dan ons formulier voor agenda-items in.

Heb je interessant nieuws over dit thema? Vul ons formulier voor nieuwsberichten in.

Water tijd en ruimte geven

We kunnen water langer in de Zuidelijke Wouden vasthouden door beken en slootjes minder diep te maken en beken weer te laten slingeren – dat noemen we meanderen – of door ze “op te stuwen”. Bijvoorbeeld door een dam aan te leggen of die natuurlijk te laten ontstaan. Bevers kunnen hier in de toekomst goed bij helpen! In slootjes waar het grondwater naartoe stroomt schittert de waterviolier.

Op lagere plekken van de Zuidelijke Wouden kan land overstromen met water uit de beek, op beekdalgronden en in diepe veenpolders. Niet overal, maar daar waar we ruimte kunnen geven aan die overstromingen zonder overlast. Verder stroomopwaarts kan het land dan ook natter blijven.

Bijkomend voordeel: een nattere bodem is beter bestand tegen droogte. Dat helpt boer én natuur. 

In die natte delen wemelt het dan ook van biodiversiteit. Bijzonder in dit gebied is de natte heide. Daar kan een zeldzame soort als de klokjesgentiaan groeien. Deze bijzondere plant is van levensbelang voor het gentiaanblauwtje, een net zo unieke vlindersoort.

Draag bij aan het platform

We zijn een startend en groeiend platform. We ontvangen graag tips over kennis, initiatieven, activiteiten en nieuwsitems.

Heb jij relevante kennis(-documenten) op dit gebied. Neem contact met ons op!

Heb jij een Fries initiatief dat zich richt op dit thema, dat ter inspiratie kan dienen of waar anderen ook aan mee kunnen doen? Dan kun je ons formulier voor initiatieven invullen.

Organiseer je een activiteit in Fryslân rondom dit thema, vul dan ons formulier voor agenda-items in.

Heb je interessant nieuws over dit thema? Vul ons formulier voor nieuwsberichten in.

Creëer natuurlijke oevers aan de Lauwers

Door de Noordelijke Wouden stroomt het riviertje de Lauwers, die als een natte ader bloemrijke graslanden en moerasjes kan verbinden. Door brede en geleidelijk aflopende oevers te creëren,  ontstaan plekken waar vissoorten zoals de snoek zich goed kunnen voortplanten.

Draag bij aan het platform

We zijn een startend en groeiend platform. We ontvangen graag tips over kennis, initiatieven, activiteiten en nieuwsitems.

Heb jij relevante kennis(-documenten) op dit gebied. Neem contact met ons op!

Heb jij een Fries initiatief dat zich richt op dit thema, dat ter inspiratie kan dienen of waar anderen ook aan mee kunnen doen? Dan kun je ons formulier voor initiatieven invullen.

Organiseer je een activiteit in Fryslân rondom dit thema, vul dan ons formulier voor agenda-items in.

Heb je interessant nieuws over dit thema? Vul ons formulier voor nieuwsberichten in.

Herstel houtwallen en singels en vergroot de soortenrijkdom van bestaande

De Noordelijke Wouden worden doorkruist door houtwallen en elzensingels. We kunnen de soortenrijkdom versterken door meer streekeigen struiken met bloemen en bessen aan te planten, zoals hondsroos en meidoorn. Dat kunnen we ook doen door ruimte te geven aan een dichte ondergroei van braamstruwelen en struiken tussen dikke, oude bomen. Het zal er gaan zoemen van de insecten en dat is weer voedsel voor vleermuizen en vogels, zoals de gekraagde roodstaart.

Draag bij aan het platform

We zijn een startend en groeiend platform. We ontvangen graag tips over kennis, initiatieven, activiteiten en nieuwsitems.

Heb jij relevante kennis(-documenten) op dit gebied. Neem contact met ons op!

Heb jij een Fries initiatief dat zich richt op dit thema, dat ter inspiratie kan dienen of waar anderen ook aan mee kunnen doen? Dan kun je ons formulier voor initiatieven invullen.

Organiseer je een activiteit in Fryslân rondom dit thema, vul dan ons formulier voor agenda-items in.

Heb je interessant nieuws over dit thema? Vul ons formulier voor nieuwsberichten in.