Voedselbos bij Pean-buiten

Wij willen mensen inspireren terwijl ze op vakantie zij: laten zien, dit kun je ook doen in je eigen achtertuin. Wanneer we diner to-go hebben stoppen we ook altijd eetbare bloemen in de salades. Gasten zijn dat nog helemaal niet gewend!
Tussen de lodges wonen nu hazen en egels. Maar ook genoeg muizen die zich vol eten aan de hazelnoten. De muis wordt gezien als ongewenste gast, de haas schattig. De specht zit er ook, en heeft het deels voorzien op het hout van de lodges. De uil is ook aanwezig, en die maakt soms – in de beleving van gasten- ‘lawaai’. We zijn op zoek naar een manieren om de aanwezigheid van die dieren beter aan de gasten uit te kunnen leggen en nog meer planten toe te voegen die dieren zoals vogels en insecten helpen die het moeilijk hebben.

 

Ringmussenproject in de omgeving van Eastermar

Het project geeft inzicht in het reilen en zeilen van de lokale populatie ringmussen, hun gebruik van het landschap alsmede hun verspreiding na de broedtijd. Bovendien draagt het project bij aan de bewustwording bij streekbewoners.

Het project is in 2015 als project van de Fûgelwacht Eastermar gestart. Ringmussen broeden in de ca 250 nestkasten die tussen april – augustus wekelijks worden gecontroleerd. Alle vogels worden gekleurringd en wetenschappelijke begeleiding is verzekerd.

We hebben verkennend onderzoek gedaan naar residuen van pesticiden bij oude en jonge vogels en in eieren. Ook hebben we onderzoek gedaan naar bacteriën in eieren die niet uitkwamen. Reden voor deze onderzoeken was dat elk jaar 15 – 30% van de eieren niet uitkomen en er relatief veel vogels in de broedtijd dood gevonden worden in de nesten.

Door ook alle nestjongen en gevangen oudere van kleurringen te voorzien en deze door streekbewoners proberen terug te laten zien is een grote database van gegevens voor handen die allerlei inzichten geven in hoe ringmussen (en vogels in het algemeen) leven, wat daarbij komt kijken en hoe we op het gebruik van het landschap, onze eigen leefomgeving, zouden moeten passen.

We hebben geen website.

Idylle Waadhoeke

Agrarisch Collectief Waadrâne

Agrarisch Collectief Waadrâne vindt het belangrijk dat natuur en landbouw elkaar versterken. Dit doen zij door natuurbeheer bij de boeren onder te brengen, natuurinclusieve landbouw genaamd. Door het uitvoeren van verantwoord beheer dragen zij bij aan biodiversiteit en duurzaamheid in hun leefomgeving. De basis hiervoor is: dicht bij de natuur blijven en de boerenlandvogels beschermen. Als collectief vormen zij de schakel tussen boeren/beheerders en de overheid. Tegelijkertijd willen zij dicht bij de leden blijven: ‘Mei de fuotten yn ‘e klaai’.

Wat doen zij om de vogels te beschermen?
De leden van Agrarisch Collectief Waadrâne doen aan nestbescherming en uitstel van maaien zodat jonge kuikens kunnen schuilen in lang gras. Ook proberen ze ervoor te zorgen dat het grondwaterpeil, de vegetatiesamenstelling en de voedselbeschikbaarheid op orde zijn. Verder bieden ze met het creëren van plasdras en verhoogd waterpeil goede foerageerplekken voor weidevogels aan. Kruidenrijke percelen en randen trekken veel insecten aan die weer als voedsel dienen voor de vogels. Zo werken zij samen aan een natuurlijke leefomgeving, met als doel een gezonde weide- en akkervogelpopulatie!

Faunatoren Donkerbroek 

De Holenduif en koolmees maken tijdens het broedseizoen (voorjaar) gebruik van de faunatoren. Vleermuizen en bijen verblijven hier in de zomer en in de winter. In de winter wonen ook de pissebedden/oorwurmen, kikkers en padden in de faunatoren.
De toren is hol van binnen en er is ruimte voor vleermuizen om te zwermen en zich voort te planten. Halverwege zit een vloertje met een ruim gat zonder luik, zodat vleermuizen daar doorheen kunnen vliegen. Er hangen ook vleermuiskasten aan de binnenkant.

De Faunatoren is tot stand gekomen in samenwerking met Provinsje Fryslân, Staatsbosbeheer, gemeente Ooststellingwerf, Buro Bakker (ecologie), Willie Darktrousers (kunstenaar- de slang op de toren), bouwbedrijf Buiteveld, leerlingen van de Tjongerwerven. Het ontwerp heeft Studio JK verder uitgewerkt, wat heeft geleid tot dit eindresultaat.

Plant voort

Een groep organisaties in de Greidhoeke heeft de handen ineen geslagen voor een project om erven en tuinen in de Greidhoeke in te richten voor de spotvogel en andere biodiversiteit.

Veel boerenerven hadden vroeger een hof. Veel van deze hoven zijn verdwenen of verwaarloosd, daardoor is er minder leefgebied voor vogels zoals de spotvogel. De vogel staat op de rode lijst. De spotvogel houdt van open gebied dat rijk is aan bosjes en struiken. En waar we het weidegebied zoveel mogelijk open willen houden, zijn er in de dorpen en op boerenerven van de Greidhoeke volop kansen voor het planten van streekeigen hoogstamfruitbomen gecombineerd met bloeiende struiken en andere planten.

De organisaties willen de komende jaren minstens 250 hoogstamfruitbomen aanplanten, gecombineerd met bloeiende struiken en andere planten. Naast de spotvogel profiteert ook een heleboel ander leven hiervan, zoals andere zangvogels, insecten, vleermuizen, egels en het bodemleven.

Bosk

Bosk was een langzaam bewegend bos van ruim duizend bomen, die tussen 7 mei en 14 augustus 2022 wandelden door de binnenstad van Leeuwarden. Het ‘wandelende’ bos geeft de bomen – en daarmee de natuur – een stem: wat kunnen we leren van bomen en hoe kijkt het bos naar de mensenwereld? Bosk is een productie van Arcadia en heeft tijdens deze 100 dagen een uitgebreide programmering gehad waarbij onder meer (inter-)nationale kunstenaars, culturele organisaties, bewoners en bedrijven betrokken zijn. Bosk vestigt de aandacht op de noodzaak om anders naar de relatie tussen mens en natuur te kijken. De bomen krijgen na de wandeling een vaste plek in de omgeving van Leeuwarden.

Droge dooradering Fryslân

Landschapsbeheer Friesland en de agrarische collectieven ELAN (zuidoost Friesland), Noardlike Fryske Wâlden, It Lege Midden (Sint Nicolaasga) en Waddenvogels (Terschelling) herstellen kleine landschapselementen zoals houtwallen, elzensingels en poelen of leggen ze opnieuw aan. De maatregelen worden getroffen op percelen in agrarisch gebruik, bij agrariërs, of bij particulieren met grond.
In de jaren 2017 tot en met 2022 zijn bij circa 330 eigenaren verspreid over het gebied werkzaamheden uitgevoerd. Voor singels en houtwallen ging het vaak om het afzetten van bomen en struiken, het planten van bosplantsoen en het plaatsen van nieuwe vee-kerende rasters. Het geplante bosplantsoen bestaat uit een variëteit aan bomen en struiken zoals linde, zomereik, zwarte els, lijsterbes, gewone vlier, hondsroos, vuilboom, sleedoorn, meidoorn en gelderse roos. Allemaal streekeigen soorten, die hier dus van nature thuishoren en waarop veel insecten afkomen. Zo leven er honderden soorten insecten specifiek op eik! De meeste struiken zijn besdragers en bieden daarmee voedsel voor bijvoorbeeld lijsterachtigen. De proppen in de toppen van de elzen bieden in het winterseizoen voedsel aan tienduizenden sijzen en andere vinkachtigen. Ook als het gaat om bijvoorbeeld een broedplek voor allerlei zangvogels, bieden deze landschapselementen prima mogelijkheden.
Een van de deelprojecten werd uitgevoerd bij een particuliere eigenaar nabij Boelenslaan. Een bestaande elzensingel werd opgeknapt en er werden een aantal nieuw aangelegd. Ook werd er een poel gegraven, geschikt als drinkplek voor vogels en zoogdieren en voortplantingsplek voor allerlei waterinsecten en amfibieën als kikkers, padden en kleine watersalamander.

Van Akker naar Bakker

In het vroege voorjaar van 2022 heeft teler Karl Brouwer uit Elsloo tarwe gezaaid op zijn perceel en hij beheert dit op ecologische wijze. In de nazomer wordt er geoogst en de tarwe gaat naar de molen De Weyert in Makkinga, alwaar er meel van wordt gemaakt. Hiervan wordt desemdeeg gemaakt door Nijstad de Echte Bakker uit Oosterwolde. Ook worden er hier ‘Weyerts Eygen broden’ van gebakken. Een korte keten tussen akkerbouwer, molenaar en bakker. Daarnaast worden in het perceel diverse landschapselementen aangelegd: een houtwal, een poel, een dubbele struweelhaag en een keverbank.

Voor biodiversiteit heeft dit de volgende voordelen:

  • Insecten, vogels en zoogdieren vernemen dat er nieuwe schuil-, voedsel- en nestelgelegenheden is gecreëerd in hun directe omgeving.
  • Insecten, vogels en zoogdieren nemen in lente/zomer het nieuwe biotoop in gebruik en gaan zich er voortplanten.
  • Deze nieuwe doelgroepen waarderen het voedselaanbod in het nieuwe biotoop in de herfst en winter. Door onderlinge communicatie tussen soortgroepen komen er eind 2022 en in 2023 nieuwe soorten flora/fauna op de akker af.

Insectenhotel Tjerkwerd

De dorpen Tjerkwerd, Kimswerd en Burgwerd in de gemeente Súdwest-Fryslân nemen deel aan het project Tichterby de Natuer. Een onderdeel van het project was het bouwen van een Giga-insectenhotel. Rondom het insectenhotel zaaiden de leerlingen een bloemenweide en binnenkort hangen ze 10 zelfgemaakte vleermuiskasten aan de schoolmuur.