Dit najaar honoreren we twee biodiversiteitsinitiatieven met een aanmoedingsbijdrage voor hun plan én organiseren we de cursus “Bouwstenen voor Biodiversiteit”.

Criteria aanmoedingsbijdrage

Deze projecten maken dit najaar kans op een bijdrage voor hun plan (houd de aankonding op deze website en/of de nieuwsbrief van Kening in de gaten voor de openstelling!):

– Het plan draagt aantoonbaar bij aan het herstel van biodiversiteit in Fryslân
– Het plan past op de plek, oftewel het sluit goed aan bij het lokale landschap (kijk op onze gebiedenpagina voor inspiratie)
– Het plan kan dit jaar in zijn geheel worden uitgevoerd, oftewel er is al een plek beschikbaar en is er toestemming om op de plek aan de slag te gaan
– Beschikbare cofinanciering (in menskracht en middelen) is een pré, echter de bijdrage vanuit het Herstelprogramma moet een significante bijdrage zijn aan de kosten van de uitvoering van het plan
– Opschaalbaarheid is een pré
– Plannen die in samenwerking met anderen worden uitgevoerd hebben een pré
– Het plan kan anderen in hetzelfde gebied inspireren en het project staat open voor het delen van de opgedane kennis via het platform biodiversiteit.frl
– De continuïteit van het project is ook na 2023 geborgd
– Het plan wordt ingediend door een burgerinitiatief, vereniging of stichting, buurt, of (boeren-)bedrijf. Initiatieven die reeds subsidie ontvangen van Provincie Fryslân voor hun project kunnen helaas niet meedoen.

  • In de uiteindelijke selectie kiezen we voor twee projecten uit twee verschillende gebieden en verschillend van aard. Dit doen we zodat we zoveel mogelijk anderen kunnen inspireren.
  • Deze drie criteria wegen het zwaarst in de beoordeling: aansluiting van het plan bij het lokale landschap, de mate waarin het plan anderen kan inspireren, de borging van de continuïteit

De ondersteuning van 7500 euro is niet vrij te besteden. Voor dit bedrag wordt een ecologisch adviseur toegewezen en samen met deze adviseur wordt een definitieve begroting gemaakt om het plan uit te kunnen voeren. Het budgetbeheer is in handen van stichting Kening namens het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân. Het budget kan worden ingezet voor:

– Adviesuren van de ecologisch adviseur
– Plant-/zaaigoed
– Inhuur van uitvoerenden en/of machinerie voor werkzaamheden
– Eventuele cateringkosten voor de inzet van vrijwilligers

De inschrijving van plannen start in week 36 (de week van 4 september). Dit wordt t.z.t. aangekondigd op het platform biodiversiteit.frl en in de nieuwsbrief van Kening. Bij het invullen van het projectformulier vragen we je o.a. meer te vertellen over jouw plan, de locatie van jouw plan, hoe jouw plan bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en wat de geschatte kosten zijn. De selectie van de twee initiatieven wordt in oktober bekend gemaakt.

Niet geselecteerd? Mogelijk wel zichtbaar op platform!

Ook als je niet geselecteerd wordt voor de bijdrage, zullen we mogelijk jouw project tonen op ons platform, ter inspiratie voor anderen! Op het platform tonen we echter enkel projecten die al (bijna) in uitvoering zijn. Is voor het concreet maken van jouw project de ondersteuning van 7500 euro essentieel en word je niet geselecteerd voor de bijdrage, dan publiceren we jouw projectidee dus (nog) niet op het platform. Wel adviseren we je dan je op te geven voor de cursus Bouwstenen voor Biodiversiteit in november en december dit jaar.

Criteria cursus Bouwstenen voor Biodiversiteit november-december 2023

In deze cursus leren we je de basis van biodiversiteitsherstel in Friesland. De cursus is bedoeld voor groepen (dorpsbelangen, (buurt-)verenigen, (boeren-)bedrijven of andere lokale initiatieven). Aan het einde van deze cursus is jouw plan nog concreter en heb je ook een goede basis voor het doen van een financieringsaanvraag om je plan waar te kunnen maken. Ieder initiatief krijgt naast de cursus een ecologisch adviseur toegewezen die hen verder helpt met hun plan. Let op: de cursus heeft beperkte capaciteit, we proberen zoveel mogelijk mensen / initiatieven te plaatsen. De inschrijving voor de cursus opent in de week van 25 september 2023. Ook dit wordt op deze website en via de nieuwsbrief van Kening aangekondigd. Houd deze kanalen dus in de gaten!

We selecteren initiatieven voor de cursus op basis van de volgende criteria:

  • geografische spreiding; we willen dat er initiatieven mee kunnen doen uit verschillende gebieden van de provincie
  • hoe kansrijk is het initiatief; hebben de initiatiefnemers al een plek waar ze aan de slag willen en hebben ze daar toestemming voor?
  • schaal en opschaalbaarheid; initiatieven die grotere terreinen (of aaneengeschakelde plekken) ter beschikking hebben, hebben een pré. Hierbij kun je ook denken aan drie buren die in hun tuin aan de slag gaan (en daardoor gezamenlijk een veel grotere biotoop ontwikkelen dan alleen). Ook geven we voorkeur aan initiatieven die zodanig opschaalbaar zijn, dat wanneer meer mensen uit hetzelfde gebied een soortgelijke ingreep zouden doen, daarmee het positieve effect voor biodiversiteit nóg groter wordt
  • de initiatiefnemers willen hun kennis vergroten, het initiatief laten inpassen in het omringende landschap en staan open voor het advies van de ecologisch adviseur

Wanneer alle opgaven voldoen aan bovenstaande criteria en er meer opgave is dan plek, dan is de selectie willekeurig. Ons doel is deze cursus ieder jaar aan te bieden, dus lukt het dit jaar niet, dan hopelijk volgend jaar!