Een biodivers(er) bedrijventerrein

Samen met bedrijven op de industrieterreinen Skûlenboarch en Westkern gaan we de achteruitgang van biodiversiteit tegen. Er wordt gebruik gemaakt van een binnen dit project ontwikkelde blauwdruk met een stappenplan, faunavoorzieningen en beheermaatregelen.

Voor wie

Bedrijven, Overheid

Doel

Verbeteren van de biodiversiteit op bedrijventerreinen in Fryslân.

Gebied(en)

Bouhoeke, Bildt en Wadden, Gaasterland en zuidelijke IJsselmeerkust, Het Lage Midden, IJsselmeergebied, Kleiweidegebied en westelijke Ijsselmeerkust, Lauwersmeergebied, Noordelijke Wouden, Wadden en Waddeneilanden, Zuidelijke Wouden

Initiatiefnemer(s)

Extra informatie over het project

Op de industrieterreinen Skûlenboarch bij Eastermar en Westkern bij Kootstertille werken negen bedrijven (Stertil, Koninklijke Oosterhof Holman, Asfalt Productie Kootstertille, Van Assen Recycling, Nederlandse Gasunie, Vermilion Energy, Brouwer&Brouwer, Combex Bouwlogistiek en VBI Consolis) en de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel samen in het pilotproject "Samen investeren in biodiversiteit' om de biodiversiteit op genoemde industrieterreinen te verbeteren.

Meer biodiversiteit op een bedrijfsterrein

Meer biodiversiteit op een bedrijfsterrein is in meer opzichten positief. Een grotere verscheidenheid in flora en fauna bevordert de leef- en werkomgeving, het leidt voor de werknemers tot minder stress en meer beweging en daardoor tot een hogere productiviteit en minder verzuimdagen. En… het is een prachtig visitekaartje voor relaties.
Uit diverse contacten is gebleken dat er interesse is bij bedrijven voor het verbeteren van de biodiversiteit, maar men vaak niet weet hoe dit te implementeren binnen de organisatie en geen human resources heeft om dit te ontwikkelen en te realiseren.

Symbiose

Door te investeren in biodiversiteit op en rondom het eigen bedrijf ontstaat er een betere symbiose tussen bedrijventerreinen en de openbare ruimte en de natuur daaromheen. Door het creëren van andere omstandigheden zal de biodiversiteit op een bedrijfsterrein en de nabije omgeving toenemen en weer/meer gaan floreren. Om dit optimaal te kunnen realiseren is het noodzakelijk voor het betreffende bedrijfsterrein een biodiversiteitschets te maken. Ynnatura en ecologisch Bureau Faunax ontwikkelden een algemeen format/blauwdruk, dat toepasbaar is voor elk willekeurig bedrijfsterrein, ongeacht de grootte.

Blauwdruk voor ieder bedrijf

In het format is uitgegaan van een ontwerp voor maximaal haalbare biodiversiteit. Als uitgangspunt is een denkbeeldig bedrijfsterrein genomen. In dit format zijn alle mogelijke faunavoorzieningen, zoals nestkasten voor holenbroeders, vleermuiskasten, speciale kasten voor slechtvalk en torenvalk, amfibieënpoelen, nectarkroegen, bloemrijke perken, bloemrijke zadenmengsels en een uitgekiende beplanting voor insecten etc. voor het verbeteren van de biodiversiteit op een bedrijfsterrein meegenomen. En afhankelijk van de wensen en (on-) mogelijkheden van het betreffende bedrijf inpasbaar gemaakt.

Ook beheermaatregelen zoals een aangepast maaibeleid, het aanbrengen van composthopen en een beplantingsplan voor struiken en bomen maken deel uit van dit natuurinclusief ontwerp ter verbetering van de biodiversiteit. Zo ontstaat voor elk bedrijf een eigen gedegen biodiversiteitschets, met als doel het zo optimaal mogelijk benaderen van een biodiversum.
De aanpassingen leiden op den duur tot een gezondere bodem, een betere luchtkwaliteit en een verhoogde opname van CO2 en stikstof door de verbeterde biodiversiteit. Bij de ontwikkeling van dit format is rekening gehouden met de planologische haalbaarheid en eventuele gevolgen m.b.t. beschermde soorten in het kader van de Wet natuurbescherming, zodat bedrijven bij realisatie hiervan geen hinder ondervinden door het ontbreken van vergunningen of wetgeving.

Ruimte voor variatie

Er bestaat veel variatie in bedrijfsterreinen. Van veel bestrating en beton, afhankelijk van het aantal gebouwen, kantoren, werkplaatsen, opslagplaatsen, parkeerruimtes, tot een enkel gebouw en veel omliggend groen in de vorm van gras, struiken of bomen en soms water. Ook is er verschil in werkzaamheden en daardoor in het gebruik van een bedrijfsterrein. Dit geeft uiteraard grenzen aan de mogelijkheden wat betreft de verbetering van de biodiversiteit. Maar in de praktijk blijken er vaak toch verbeteringen mogelijk.

Als bedrijf heb je ook zorg voor natuur en biodiversiteit!

Het project wordt financieel gesteund door de Provinsje Fryslân, Stichting FB Oranjewoud, It Fryske Gea, LEADER en het ELFPO (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland).

Locatie van het project

Laadt...

Basislaag Individueel Gebieden Gebieden Gebieden Gebieden Gebieden Gebieden Gebieden Gebieden Gebieden

Soortgroepen die baat hebben bij dit project


Klik op een soortgroep voor meer informatie

Meer projecten

Bekijk alle projecten

Een biodivers(er) bedrijventerrein

 

Advies nodig?

Ga naar het biodiversiteitsloket.

Stel je vraag